Privacybeleid Personeelsvereniging Aegon Den Haag

In ons privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Personeelsvereniging Aegon Den Haag (PV Aegon Den Haag) houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit stuk over ons privacy beleid;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent uw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als bestuur van Personeelsvereniging Aegon Den Haag zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Personeelsvereniging Aegon Den Haag
www.pvaegondenhaag.nl
pvaegondenhaag@aegon.nl
AEGONplein 50, 2591 TV Den Haag

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

PV Aegon Den Haag verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt en/of omdat je lid bent en/of deelneemt aan activiteiten van de personeelsvereniging.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Personeels-/lidmaatschapsnummer
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

PV Aegon Den Haag verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het vastleggen van jouw lidmaatschap;
 • Het afhandelen van inhouding(en) op jouw salaris en/of betaling(en);
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Je te informeren over onze activiteiten.

Verstrekking aan derden

PV Aegon Den Haag neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van PV Aegon Den Haag) tussen zit.

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de activiteiten van de personeelsvereniging.

PV Aegon Den Haag gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • e-boekhouden.nl; voor de ledenadministratie en de boekhouding. Met deze partij heeft PV Aegon Den Haag een bewerkersovereenkomst.
 • Website host Versio; voor onze website en opslag inschrijfformulieren activiteiten. Met deze partij heeft PV Aegon Den Haag een bewerkersovereenkomst.
 • Mailchimp; voor het verzenden van de nieuwsbrief en daarmee opslag van de namen en het e-mailadressen. Met deze partij heeft PV Aegon Den Haag een bewerkersovereenkomst.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

PV Aegon Den Haag gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Wij stellen onze ledenlijst niet beschikbaar aan eigen leden en wij delen geen persoonsgegevens met sponsoren.

Foto’s

Ook foto’s en video’s met een herkenbaar in beeld gebrachte betrokkenen zijn persoonsgegevens. Bij sommige activiteiten worden er foto’s en video’s gemaakt, hierover worden de deelnemers vooraf geïnformeerd. Wij publiceren foto’s en video’s nooit openbaar. Wel delen wij deze (tijdelijk) met alle deelnemers van de activiteiten waarbij deze zijn genomen via een beveiligde omgeving.

Bewaartermijn

PV Aegon Den Haag bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jou gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia
  Bewaartermijn 2 jaar, conform de standaard regelgeving
 • Adres
  Bewaartermijn 2 jaar, conform de standaard regelgeving
 • Telefoonnummer
  Bewaartermijn 2 jaar, conform de standaard regelgeving
 • E-mailadres
  Bewaartermijn 2 jaar, conform de standaard regelgeving
 • Bankrekeningnummer
  Bewaartermijn 2 jaar, conform de standaard regelgeving
 • Foto’s en video’s
  Bewaartermijn oneindig, voor historische doeleinden

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens PV Aegon Den Haag van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via pvaegondenhaag@aegon.nl.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PV Aegon Den Haag en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar pvaegondenhaag@aegon.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Wij willen je er daarom op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso...